Disclaimer

For English click here, Für Deutsch klicken Sie hier.

De website ”www.eindhovenzoo.nl” ten behoeve van Eindhoven Zoo Exploitatie B.V. (hierna te noemen: “Eindhoven Zoo”) en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, is eigendom van Eindhoven Zoo of een vennootschap van het concern waartoe Eindhoven Zoo behoord (hierna te noemen: ‘Libéma’).

Toegang tot en gebruik van de website en de producten en diensten die via de website beschikbaar zijn, worden beheerst door deze Disclaimer, de toepasselijke voorwaarden en het Privacy Statement.

Het is niet toegestaan de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren, te downloaden of anderszins te verveelvoudigen of op te slaan zonder voorafgaande specifieke schriftelijke toestemming van Eindhoven Zoo.

De inhoud van de website en andere uitingen van Eindhoven Zoo op het internet is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Eindhoven Zoo wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Aan de verstrekte informatie en/of prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie en prijzen op de website worden geregeld aangevuld en/of aangepast. Eindhoven Zoo behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren. Eindhoven Zoo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot de website dan wel onjuistheden in de inhoud van de website in de meest brede zin van het woord.

Mocht u onjuistheden of andere onregelmatigheden constateren, dan vragen wij u vriendelijk dit bij ons te melden, zodat we eventueel maatregelen kunnen nemen.

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom met betrekking tot de website berusten bij Eindhoven Zoo, dan wel Libéma, dan wel haar leverancier(s). Onder rechten van intellectuele of industriële eigendom worden onder meer begrepen alle auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom.

Wanneer Eindhoven Zoo hyperlinks naar websites van derden weergeeft, is het gebruik van dergelijke hyperlinks volledig voor uw eigen risico.

Eindhoven Zoo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Eindhoven Zoo worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de websites van Eindhoven Zoo en/of Libéma.

Eindhoven Zoo is geregistreerd in Nederland en op geschillen is Nederlands recht van toepassing. Indien geschillen mochten ontstaan, worden die bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant.

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten? Dan kunt u contact met ons opnemen:

Eindhoven Zoo Exploitatie B.V.
KVK-nummer: 17148216
BTW-nummer: 811099039B01

November 2022 ©

Indien er naar aanleiding van deze disclaimer vragen ontstaan, neem dan contact op met:

Eindhoven Zoo Exploitatie B.V.
Adres: Heiderschoor 24, 5731 RG Mierlo
E-mail: privacy@libema.nl
Telefoonnummer: 073-5282200