Privacy statement

Privacy Statement Libéma

Eindhoven Zoo Exploitatie B.V. (“Eindhoven Zoo”) is een dochtervennootschap van Libéma Exploitatie B.V. (“Libéma”). Libéma en de aan haar gelieerde ondernemingen hechten veel waarde aan het beschermen van uw privacy. De verwerking van uw persoonsgegevens doen wij altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de privacywetgeving en ons interne Privacybeleid.

In dit Privacy Statement informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud hiervan te wijzigen. De meest actuele versie zal op onze website beschikbaar zijn.

In deze Privacyverklaring vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

 2. Voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

 3. Wie hebben toegang tot uw persoonsgegevens?

 4. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

 5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

 6. Welke rechten heeft u in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens?

 7. Hoe kan u een klacht indienen of contact opnemen over de verwerking van uw persoonsgegevens?

 8. Hoe zit het met het gebruik van uw persoonsgegevens op een website van derden?

1.     Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Libéma Exploitatie B.V. (‘Libéma’), gevestigd aan de Graafsebaan 133 te (5248 NL) Rosmalen, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens door alle aan Libéma gelieerde ondernemingen.

2.     Voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

Libéma verwerkt uw persoonsgegevens voor specifieke en gerechtvaardigde doeleinden en alleen als zij een beroep kan doen op één van de grondslagen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).

Libéma verwerkt voor de volgende doeleinden onder meer (indien noodzakelijk) uw naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens en foto.

Levering producten en diensten of samenwerking

Libéma verwerkt uw persoonsgegevens voor de verkoop van haar producten en diensten of vanwege de samenwerking die zij met u is aangegaan (zoals bij influencers, leveranciers of sponsors) op basis van de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst.

Direct marketing en tevredenheidsonderzoek

Na afloop van de levering van onze producten en diensten hebben wij een gerechtvaardigd belang om uw gegevens te analyseren binnen ons customer data platform en u te benaderen met commerciële berichten voor soortgelijke producten en diensten (‘direct marketing’), om u uit te nodigen voor een relatie event en om u uit te nodigen voor een tevredenheidsonderzoek, zodat wij uw klantbeleving constant kunnen verbeteren.

U kunt zich ook inschrijven en toestemming geven voor de ontvangst van onze nieuwsbrief. Voor zowel de commerciële berichten die wij sturen aan bestaande klanten als de ontvangst van de nieuwsbrief, geldt dat u zich op elk gewenst moment hiervoor kunt afmelden. Onderaan elke e-mail staat een afmeldlink.

Contactformulier website

Indien u ons contactformulier op de website invult, dan verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming om contact met u op te nemen.

Cookies website

Bij een bezoek aan onze website krijgt u een cookiebanner te zien, waarin u geïnformeerd wordt over de soorten cookies en waarbij u al dan niet toestemming hiervoor kunt geven. Voor meer informatie hierover verwijzen wij graag naar onze cookieverklaring.

Indien u toestemming geeft voor het plaatsen van tracking cookies, kunnen wij gepersonaliseerde advertenties aan u tonen bij media partners. Deze toestemming kan op elk gewenst moment ingetrokken worden.

Mobiele app

Indien u gebruik maakt van onze mobiele app, kunt u optioneel inloggen. Wij verwerken in dat geval uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming, zodat u een meer persoonlijke ervaring krijgt tijdens uw bezoek (gepersonaliseerde adviezen). Op het moment dat u de app verwijdert van uw mobiele telefoon, worden de persoonsgegevens in de app verwijderd.

Opname telefoongesprekken

Libéma behoudt zich het recht voor om telefoongesprekken op te nemen. Indien hier sprake van is, zult u tijdens het telefoongesprek hierover geïnformeerd worden. Libéma zal deze opnames enkel gebruiken voor haar gerechtvaardigd belang, namelijk interne trainingsdoeleinden. De opnames worden niet verder verspreid of aan derden verstrekt.

Cameratoezicht

In de verschillende locaties van Libéma vindt cameratoezicht plaats op afgebakende plekken (zoals bij in- en uitgangen en slagbomen) om de veiligheid en eigendommen van onze bezoekers en personeel te waarborgen. Dit cameratoezicht is op basis van ons gerechtvaardigd belang. Op elke locatie wordt duidelijk aangegeven waar cameratoezicht plaatsvindt.

Beeldmateriaal

Indien u solliciteert om model te zijn voor één van onze marketingcampagnes, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang om passende modellen te vinden voor onze campagnes.

Op het moment dat u als model bent ingehuurd voor het maken van foto’s ten behoeve van één van onze marketingcampagnes, dan vindt de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals de gemaakte foto’s, plaats op basis van uw toestemming. U tekent hiervoor een quitclaim.

Het is ook mogelijk dat tijdens uw bezoek aan één van onze locaties beeld- en /of geluidsopnames gemaakt worden voor promotionele doeleinden. Dit zal duidelijk aangegeven worden op de betreffende locatie, zodat u ervoor kunt kiezen om het gebied waar de opnames gemaakt worden al dan niet te betreden. Bij het betreden van dit gebied geeft u toestemming voor het gebruik van foto’s waar u herkenbaar op in beeld komt.

Ongevallenformulier

Mocht u op een van onze locaties te maken krijgen met een ongeval, dan verwerken wij uw persoonsgegevens, waaronder mogelijk gezondheidsgegevens, om dit op een goede manier op te lossen. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming in een ongevallenformulier opgenomen.

3.     Wie hebben toegang tot uw persoonsgegevens?

Bij Libéma heeft alleen geautoriseerd personeel toegang tot uw persoonsgegevens en enkel indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Voor de levering van onze producten en diensten, schakelen wij leveranciers in die uw persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid en volgens onze instructies verwerken. Dit zijn veelal softwarebedrijven. Met elke leverancier sluiten wij een verwerkersovereenkomst en wij werken alleen samen met leveranciers die uw persoonsgegevens optimaal beveiligen.

Er zijn situaties waarbij wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan een derde partij, die deze voor eigen doeleinden verder verwerkt. Dit is bijvoorbeeld het geval als de politie na een incident camerabeelden opvraagt of als wij voor de afhandeling van letselschade uw persoonsgegevens aan onze aansprakelijkheidsverzekeraar moeten verstrekken.

In beginsel verwerken wij uw persoonsgegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte (‘EER’). Mocht een verwerking buiten de EER noodzakelijk zijn, dan zullen wij passende waarborgen hiervoor nemen.

4.     Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Libéma doet er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Libéma voldoet daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden.

Als ondanks de genomen beveiligingsmaatregelen er sprake blijkt te zijn van een ‘inbreuk in verband met uw persoonsgegevens’ (ook wel ‘datalek’ genoemd), die een hoog risico vormt voor uw privacy, dan wordt u zo snel mogelijk hierover geïnformeerd.

5.     Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Libéma bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze activiteiten, tenzij de persoonsgegevens op grond van fiscale wetgeving langer bewaard moeten blijven.

 • Na het leveren van onze producten en diensten bewaren wij uw persoonsgegevens maximaal 4 jaar om u commerciële berichten te sturen over soortgelijke producten en diensten, tenzij u hiertegen bezwaar maakt.

 • De persoonsgegevens die op basis van fiscale wetgeving bewaard moeten blijven, bewaren wij maximaal 7 jaar.

 • Na deelname aan een tevredenheidsonderzoek, bewaren wij uw persoonsgegevens maximaal 4 weken voor de afhandeling van een eventuele klacht of vraag.

 • Na het invullen van ons contactformulier, bewaren wij uw persoonsgegevens 2 weken voor de afhandeling van uw vraag.

 • De opnames van telefoongesprekken worden maximaal 90 dagen bewaard.

 • De beelden van cameratoezicht worden maximaal 4 weken bewaard en maximaal 5 jaar bij een concreet incident (verjaringstermijn schadeclaim).

 • Sollicitatiegegevens worden maximaal 4 weken bewaard en met uw toestemming maximaal 1 jaar.

 • Beeldmateriaal (inclusief quitclaim) wordt bewaard zolang deze bruikbaar is.

 • De persoonsgegevens in een ongevallenformulier worden maximaal 5 jaar bewaard (verjaringstermijn schadeclaim).

 • De verwerking op basis van uw toestemming is zolang u deze toestemming niet intrekt. Daarna worden de persoonsgegevens direct verwijderd.

6.     Welke rechten heeft u in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens?

U kunt een beroep doen op de volgende rechten uit de AVG:

 • U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken.

 • Als u vindt dat Libéma beschikt over onjuiste persoonsgegevens over u, dan kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren.

 • U kunt vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit de systemen.

 • U kunt vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken voor de termijn die benodigd is om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen.

 • U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens over te dragen aan een derde partij.

 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die op basis van ons gerechtvaardigd belang wordt uitgevoerd, zoals bij direct marketing.

 • Als Libéma uw persoonsgegevens verwerkt met uw toestemming, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment weer intrekken.

7.     Hoe kan u een klacht indienen of contact opnemen over de verwerking van uw persoonsgegevens?

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen hierover heeft of als u zich wilt beroepen op één van uw rechten, dan kunt u contact met ons opnemen via het nummer 073-5282200  (op werkdagen tussen 09.00 – 17.00 uur) of via de email: privacy@libema.nl.

U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie van ons. De afhandeling van één van uw rechten, vindt plaats binnen de geldende termijn van 1 maand.

U kunt daarnaast een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8.     Hoe zit het met het gebruik van uw persoonsgegevens op een website van derden?

Libéma is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op een website van derden die niet aan Libéma gelieerd zijn. Wij verwijzen u graag naar de privacy statements van deze derden.