Parkreglement

English | Deutsch

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.          Zodra men Eindhoven Zoo betreedt, aanvaardt men de toepasselijkheid van het onderhavige reglement en is men verplicht alle voorschriften en de door de medewerkers van Eindhoven Zoo gegeven aanwijzingen stipt op te volgen.

2.          Voor alle gevallen en/of situaties waarin dit reglement niet voorziet, behoudt Eindhoven Zoo zich het recht voor mondeling en/of schriftelijk aanvullende regels te stellen waaraan de bezoekers zijn gehouden.

3.          Onder ‘Eindhoven Zoo’ en ‘het park’ worden in dit reglement tevens begrepen de horecagelegenheden, de parkeerplaatsen en de fietsenstalling.

4.          Het reglement is opgesteld om de orde en veiligheid binnen Eindhoven Zoo te waarborgen.

Artikel 2. Toegang en verblijf

1.          Enkel met een geldig entreebewijs heeft u toegang tot het park, via de daarvoor bestemde toegangspoorten. Dit entreebewijs moet ook in het park op verzoek worden getoond.

2.          Entreebewijzen zijn uitsluitend geldig tijdens de op het entreebewijs vermelde datum en tijdens de bij de kassa vermelde openingstijden. Eindhoven Zoo is bevoegd de openingstijden te wijzigen.

3.          Kinderen jonger dan 10 jaar mogen het park uitsluitend onder doorlopend toezicht en begeleiding van een volwassene (tenminste 18 jaar oud) betreden.

4.          Eindhoven Zoo is bevoegd (een) gedeelte(n) van het park te sluiten, zonder tot enige vergoeding aan haar bezoekers gehouden te zijn.

5.          Het is niet toegestaan om (huis)dieren mee te nemen in het park voorbij de kassa’s. Voor honden is een kennel aanwezig op de parkeerplaats van Eindhoven Zoo. Voor hulphonden geldt een uitzondering, deze zijn wél toegestaan, mits aan de voorwaarden wordt voldaan.

6.          Het is niet toegestaan zich in het park voorbij de kassa’s te begeven met een fiets, step, loopfiets, driewieler, rolschaatsen, skeelers en/of, naar het oordeel van Eindhoven Zoo, gelijksoortige attributen.

7.          Auto’s dienen te worden geparkeerd op het parkeerterrein in de aangegeven vakken, (brom)fietsen dienen te worden geplaatst in de fietsenstalling.

8.          Voor het verlaten van het terrein van Eindhoven Zoo dient u een uitrijdticket te kopen. Deze uitrijdtickets zijn verkrijgbaar bij de kassa’s.

9.          Het is niet toegestaan op of over muren en omheiningen te klimmen.

10.       Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken.

11.       In de horecagelegenheden is het gebruiken van een consumptie verplicht. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte consumpties te nuttigen in de horecagelegenheden.

12.       Het is niet toegestaan met geluidsapparatuur het park te betreden.

13.       Bezoekers dienen in het park gevonden voorwerpen af te geven aan de medewerkers van Eindhoven Zoo.

14.       Het maken van reclame, het houden van publieksenquêtes, tellingen, collectes en het aanbieden van goederen en diensten op het terrein van Eindhoven Zoo is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de General Manager is verkregen.

15.       Het uitdragen van (geloofs)overtuigingen of het houden van demonstraties op het terrein van Eindhoven Zoo is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de General Manager is verkregen.

16.       Eindhoven Zoo is een rook- en dampvrij park. Roken– waaronder ook het roken van e-sigaretten en vapes – is dus niet toegestaan in het park. Roken is enkel toegestaan in de daarvoor bestemde zones.

Artikel 3. Beeld- en/of geluidsopnames

1.          Eindhoven Zoo kan beeld- en/of geluidsopnames (laten) maken van haar park en van de personen die zich in of rondom het park begeven. Eindhoven Zoo en de aan haar gelieerde bedrijven zijn gerechtigd deze opnames te gebruiken en te publiceren, bijvoorbeeld voor promotionele doeleinden. Uiteraard zullen Eindhoven Zoo en de aan haar gelieerde bedrijven hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Eindhoven Zoo en de aan haar gelieerde bedrijven zijn voor gebruik en publicatie van de opnames geen vergoeding verschuldigd aan de daarop afgebeelde personen. Indien u niet in beeld wilt komen, mijd dan de plaatsen waar u een filmer, filmploeg en/of fotograaf aan het werk ziet.

2.          Het is niet toegestaan op het park geluids-, foto- en/of filmopnamen dan wel ander beeldmateriaal te maken voor commerciële doeleinden, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de General Manager van Eindhoven Zoo is verkregen.

3.          Het gebruik van drones in en rondom Eindhoven Zoo is in verband met de veiligheid en bescherming van de privacy niet toegestaan

Artikel 4. Dieren

1.          Het voeren van de dieren is ten strengste verboden. Slechts op de aangegeven plaatsen mogen de daar aanwezige dieren worden gevoerd met voer afkomstig uit de ter plaatse aanwezige voederautomaten.

Artikel 5. Veiligheid en aansprakelijkheid

1.          Eindhoven Zoo is gerechtigd bezoekers van wie zij vindt of vreest dat zij de orde, rust en/of veiligheid binnen het park verstoren, de toegang te

ontzeggen zonder dat Eindhoven Zoo tot enige vergoeding is gehouden. Van strafbare feiten (of een vermoeden daarvan) wordt aangifte gedaan bij de politie.

2.          Eindhoven Zoo maakt gebruik van videocamera’s voor uw en onze veiligheid.

3.          Het bezoek aan Eindhoven Zoo geschiedt geheel voor eigen risico.

4.          Binnen het park kunt u zich in de nabijheid en op de aangegeven plaatsen zelfs tussen de dieren begeven. Wij wijzen u er op, dat de dieren onvoorspelbaar gedrag kunnen vertonen waardoor u letsel of schade aan uw bezittingen kunt oplopen. Door het park te betreden aanvaardt u dit risico.

5.          Eindhoven Zoo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, vermissing of schade aan bezittingen van haar bezoekers ontstaan tijdens en/of ten gevolge van een bezoek aan het park, behoudens voor zover ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van (het management van) Eindhoven Zoo.

6.          Eindhoven Zoo is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade en inkomstenderving.

7.          Voor zover Eindhoven Zoo geen beroep toekomt op genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen, geldt dat zij maximaal aansprakelijk is tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald aangevuld met het bedrag van het eigen risico.

Wij wensen u een zeer aangenaam verblijf in Eindhoven Zoo!

Management en medewerkers Eindhoven Zoo.

Versie juli 2024